Hodnocení společensky relevantních výsledků v pilíři A Metodiky 17+ je obyčejná fraška - pojďme si uvést jeden z mnoha příkladů, proč to nefunguje a fungovat nebude

Kategorie: Blog Zveřejněno: sobota 7. březen 2020 Napsal Kamil Kopecký Vytisknout E-mail

Nedávno jsem si vyzkoušel na vlastní kůži, jak nefunkční je hodnocení nebibliometrických výsledků vědy a výzkumu v pilíři A Metodiky 17+, které je spíše smutnou fraškou a přehlídkou nekompetence hodnotitelů, než přehledem relevatních a pro společnost významných výsledků přinášejících pozitivní společenské změny. V tomto pilíři (stejně jako v bibliometrickém) mám hned několik výsledků, z nich hned 2 z nich ohodnotili respondenti jako společensky nerelevantní. Pojďme se na tyto výsledky podívat podrobněji...

První je Národní výzkum kyberšikany učitelů (2016), do kterého se zapojilo 5136 učitelů z České republiky a který jako první systematicky upozornil na vysoký výskyt útoků cílených na pedagogy (jak se strany jejich žáků, tak i rodičů a dalších aktérů) v oline prostředí. Tento výzkum byl publikován jak v podobě veřejné závěrečné zprávy, tak i v podobě několika propracovaných studií publikovaných v peer-review časopisech (včetně časopisech s IF) indexovaných ve Scopusu a WoS.

Konkrétně např:
KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R. Cyberbullying, cyber aggression and their impact on the victim - the teacher. Telematics and Informatics [online]. 2017, roč. 34, č. 2. ISSN 0736-5853. Dostupné z: doi:10.1016/j.tele.2016.08.014 (IF ISI 2016: 3.398)

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Specifics of Cyberbullying of Teachers in Czech Schools – A National Research. Informatics in Education [online]. 2017, vol. 16, no. 1, pp. 1–16. Dostupné z: doi:10.15388/infedu.2017.06
a dalších.

Tento výzkum přímo podnítil a zásadně ovlivnil změnu legislativy na úrovni MŠMT a výrazným způsobem ovlivnil hned několik strategických materiálů a dokumentů, podle kterých se řídí činnost základních škol a učitelů na celém území ČR. Díky tomuto výzkumu došlo:
1. K přepracování Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
2. Tvorbě nové samostatné přílohy Kyberšikana Metodického doporučení k PPRCH (autoři Kopecký, Szotkowski)
3. Modifikaci Metodického pokynu k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
4. Modifikaci školského zákona, ve kterém došlo ke zvýšení ochrany žáků a pedagogických pracovníků před fyzickými i psychickými útoky.

K této problematice doporučuji pročíst např. dopis náměstka pro řízení sekce vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Václava Pícla adresovaný ředitelům všech škol v ČR, který se mimo jiného právě oněm změnám v legislativě - včetně tohoto výzkumu - věnuje. Ona se tomu tedy věnovala i média a to docela intenzivně, výzkum vygeneroval kolem stovky mediálních výstupů, reagoval na něj jak ministr školství, tak i náměstci… 

Když se pak podíváme na hodnocení výstupu v Metodice 17+ pilíř A, výsledek je NERELEVANTNÍ s nulovým dopadem na společnost. Super :) 

(Pro zajímavost, sebrané spisy regionálního básníka mají v hodnocení vysokou společenskou relevanci.)

Druhý je Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru (2017)

Do výzkumu se zapojilo přibližně 4800 dětí a systematicky upozornil na problémy, které jsou spojeny s nárůstem sextingu a rizikového seznamování v online prostředí. Výsledky výzkumu se promítly opět do celospolečenských (ale i mezinárodních) norem, několik příkladů:

1. Výsledky výzkumu (první dataset z roku 2016) se staly součástí strategického dokumentu Europolu a Evropské komise pro boj se sexuálním zneužíváním dětí v online prostředí na celém území Evropy. Dokument s názvem Online sexual coercion and extortion as a form of crime affecting children (2017) je jedním z centrálních pilířů celoevropské kampaně policie SayNO! 

2. Výsledky výzkumu se staly součástí judikatur a judikátů a jsou aktivně využívány v soudních procesech orientovaných na problematiku sextingu a sexuálního zneužívání dětí v ČR. Pro ukázku např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (trestní řízení 1106/2017).

3. Výsledky se samozřejmě také promítly do  Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a do samostatné přílohy Kyberšikana Metodického doporučení k PPRCH (autoři Kopecký, Szotkowski) - tentokráte v propojení s kyberšikanou využívající intimní materiály. Ale to bych se opakoval.

4. Pominu teď, že se výzkumná zjištění promítla do řady preventivně orientovaných filmů, jako jsou Na hory, V síti, do metodik pro práci s těmito pomůckami apod. To už je pouhá třešinka na dortu.

A takto bych mohl popsat další a další odstavce textu - jak se data promítají do činnosti policie, do kazuistik, do prevence, jak rezonují médii, jak vznikají nové preventivní aktivity, jak s výzkumem pracují média atd. Stejně tak bych mohl mluvit o stovce 

Podíváme-li se na hodnocení výstupu v Metodice 17+ pilíř A, výsledek je NERELEVANTNÍ s nulovým dopadem na společnost. Super :) 

Co říci závěrem? Radši nic... je to fraška.

Zobrazení: 1830
Hodnocení článku:
Hodnocení: 5 z 5. Celkem 1 hlasů